Από το 2008 η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο του Ινστιτούτου Goethe Αθηνών για τα διπλώματα «FIT 1» και «Zertifikat A2 - Fit in Deutsch». Οι εξετάσεις απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ύλη των επιπέδων Α1 (για το δίπλωμα «FIT 1») και Α2 (για το δίπλωμα «Zertifikat A2 - Fit in Deutsch») του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες αντιστοίχως.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018:

 

FIT 1

FIT 2

Ημερομηνίες εξετάσεων (γραπτά και προφορικά)

Κυριακή 13 Μαϊου 2018
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο 12 Μαϊου 2018
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Προθεσμίες υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής

Δευτέρα 5 έως Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
Δευτέρα 3 έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Εξέταστρα

72 ευρώ

77 ευρώ (πλήρης εξέταση)
48 ευρώ (επανάληψη μέρους της εξέτασης)

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.

 I. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής, ατομικές; ή ομαδικές, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για να διευκολύνετε την επεξεργασία των δηλώσεων και την οργάνωση των εξετάσεων, παρακαλούμε να υποβάλετε τις δηλώσεις συμμετοχής όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Μετά την παρέλευση των σχετικών προθεσμιών καμιά δήλωση δεν γίνεται δεκτή.

Για να υποβάλετε δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω:

II. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ

 • Μέσω της τράπεζας Alpha Bank (λογαριασμός IBAN GR36.0140.3590.3590.0200.2000.334), αναφέροντας οπωσδήποτε το όνομα του υποψηφίου (ατομική δήλωση) ή του Σχολείου/Φροντιστηρίου (ομαδική δήλωση). Προσοχή: Ο έλεγχος καταβολής των εξετάστρων γίνεται από τη Σχολή αποκλειστικά βάσει του ονόματος αυτού, συνεπώς κάθε λάθος σε’ αυτό το σημείο συνεπάγεται κίνδυνο αποκλεισμού του υποψηφίου από την εξέταση. Δεν χρειάζεται να στείλετε με οποιοδήποτε τρόπο το αποδεικτικό καταβολής των εξετάστρων στη Σχολή. Απλώς κρατήστε το για παν ενδεχόμενο, μέχρι να λάβετε την πρόσκληση συμμετοχής στις εξετάσεις.
 • Στο Λογιστήριο της Σχολής στην Κάντζα Παλλήνης. Διαδρομή >>

Προσοχή: Για να προχωρήσει η επεξεργασία της δήλωσης συμμετοχής πρέπει οπωσδήποτε να έχει καταβληθεί το πλήρες ποσό των εξετάστρων.

III. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία των εξετάσεων θα λάβετε ταχυδρομικά την Πρόσκληση Συμμετοχής στις εξετάσεις, όπου θα αναγράφονται ο Κωδικός Εξεταζόμενου (Kunden-Nummer) και η ακριβής ώρα διεξαγωγής της γραπτής και της προφορικής εξέτασης. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει την επιστολή αυτή, παρακαλούμε να έρθετε έγκαιρα σε επαφή μαζί μας (210 6042720).

IV. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • Οι υποψήφιοι των εξετάσεων «FIT 1» και «Zertifikat A2 - Fit in Deutsch» συμμετέχουν στο γραπτό ή/και στο προφορικό μέρος της εξέτασης που διεξάγεται στο συγκρότημα της σχολής στην Κάντζα.
 • Σε περίπτωση αναιτιολόγητης μη προσέλευσης στις εξετάσεις τα καταβληθέντα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις λόγω ασθενείας, ο κηδεμόνας του υποψηφίου μπορεί εντός πέντε ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από επίσημη βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο υποψήφιος εξετάζεται κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο καταβάλλοντας διοικητικό τέλος 15€ (είτε για «FIT 1» είτε για «Zertifikat A2 - Fit in Deutsch»).
 • Υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες έχουν στη διάθεσή τους 50% επιπλέον χρόνο στο γραπτό μέρος της εξέτασης. Για να τύχουν αυτής της διευκόλυνσης, πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής πρόσφατη σχετική βεβαίωση κάποιου επίσημου φορέα.
 • Κάθε υποψήφιος πρέπει την ημέρα των εξετάσεων να έχει μαζί του: α) την Πρόσκληση Συμμετοχής στις εξετάσεις και β) επίσημο αποδεικτικό έντυπο με φωτογραφία (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας κτλ.) για την επιβεβαίωση των στοιχείων του. Φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές
 • Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να έχει μαζί του κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητό τηλέφωνο ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

 • Οι απαντήσεις σημειώνονται στα ειδικά απαντητικά έντυπα μόνο με μαύρο ή μπλε στυλό. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιών ή διορθωτικού (blanco).

 • Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει υποψηφίους που θα επιχειρήσουν να αντιγράψουν, να συνεργαστούν ή να παρενοχλήσουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

 • Στην προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε εξάδες (FIT 1) ή δυάδες (Zertifikat A2 – Fit in Deutsch), οι οποίες συγκροτούνται τυχαία με ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων.

V. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 • Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 30 (για το δίπλωμα «FIT 1») ή 45 στο γραπτό και 15 στο προφορικό μέρος (για το δίπλωμα «Zertifikat A2 - Fit in Deutsch»). Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις «FIT 1» ή και στα δύο μέρη της εξέτασης «Zertifikat A2 - Fit in Deutsch» ο υποψήφιος επανεξετάζεται υποχρεωτικά και στα δύο μέρη της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε  περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης «Zertifikat A2 - Fit in Deutsch» ο υποψήφιος επανεξετάζεται σε μία από τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους – και όχι αργότερα – μόνο στο μέρος στο οποίο απέτυχε.
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται πέντε εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων και αναρτώνται τόσο στη Γραμματεία της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής στην Κάντζα, όσο και στην ιστοσελίδα τού Ινστιτούτου Goethe.
 • Οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα Διπλώματά τους περί τα τέλη Σεπτεμβρίου (για την εξεταστική περίοδο Μαϊου) ή Ιανουαρίου (για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου) από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή (καθημερινά 09:00 έως 14:00) προσκομίζοντας την Πρόσκληση Συμμετοχής ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Στους επιτυχόντες που διαμένουν εκτός νομού Αττικής, το Δίπλωμα αποστέλλεται κατόπιν συνεννόησης ταχυδρομικά χωρίς επιβάρυνση. Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής με courier με επιβάρυνση τού ενδιαφερομένου, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (210 6042720).
 • Σε περίπτωση υποβολής ομαδικής δήλωσης, τόσο οι Προσκλήσεις Συμμετοχής στις εξετάσεις όσο και τα διπλώματα αποστέλλονται με κούριερ στη διεύθυνση του Σχολείου, Φροντιστηρίου κτλ. και παραδίνονται με δική τους φροντίδα στους υποψήφιους.
 •  Σε περίπτωση απώλειας του διπλώματος, δεν εκδίδεται αντίγραφο, παρά χορηγείται βεβαίωση με τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τον τόπο και χρόνο της εξέτασης και το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.

Ενημερωτικό υλικό για τη μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Goethe:

FIT 1: https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gzfit1/ueb.html 
Zertifikat A2 – Fit in Deutsch: https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gzfit2/uf2.html